achtergrond milieu en bodem

De Missie

Na het afronden van mijn studie (in 1992) ontdekte ik al snel dat mijn ambitie met name in het zoeken van oplossingen voor de herontwikkeling van verontreinigd vastgoed lag. Met de slogan “Zekerheid bij vervuild vastgoed” heb ik honderden ontwikkelingslocaties gescreend op saneringsmogelijkheden, waarbij mijn uitdaging ligt in het zoeken van creatieve oplossingen voor de omgang met de verontreinigde bodem en asbest in gebouwen. Voor veel van deze locaties heb ik een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de herontwikkeling tot woningbouw of een nieuwe bedrijfsbestemming.

Als voormalig eigenaar van mijn adviesbureau Acorius Advies heb ik mijn mensen steeds overtuigd van het aspect dat bodemonderzoek een middel is voor het verkrijgen van voldoende informatie om een oplossing van ‘het probleem van de opdrachtgever’ te komen. Nog steeds houd ik de door mij ingeschakelde adviesbureaus voor dat een onderzoek als doel heeft om oplossingsrichtingen te onderzoeken en dat een rapportage pas is afgerond als aan deze hoofddoelstelling is voldaan.

Het einddoel ligt hierbij met name in zekerheden omtrent herontwikkeling mogelijkheden van verontreinigd vastgoed. Mijn advisering start hierbij veelal bij het gezamenlijk met de opdrachtgever onderzoeken van de haalbaarheid van een project, tot het moment van opleveren van (gesaneerde) bouwrijpe grond. Afhankelijk van de saneringswijze kan ook het beheersen (monitoren) van de verontreiniging en het transparant rapporteren van de resultaten van de monitoring naar eigenaren of gebruikers, onderdeel uitmaken van het adviestraject.

Mijn uitdaging hierbij ligt met name op het vlak van binnenstedelijke herontwikkeling. Oude (bedrijf)locaties geschikt maken voor herontwikkeling en hiermee een bijdrage leveren aan het leefbaar maken van de (binnen)stad is mijn grootste drijfveer. Het multidisciplinair benaderen van de problemen die je hierbij tegenkomt en een goede communicatie tussen opdrachtgever, overheid, aannemer en ontwikkelaar zijn aspecten waarbij mijn oplossingsgerichte aard goed van pas komt.

De afgelopen jaren ben ik tot de ontdekking gekomen dat mijn persoonlijke doelstellingen verder gaan dan het adviseren van opdrachtgevers tot het bouwrijp opleveren van verontreinigde percelen. Het verduurzamen van gebieden, bestaande gebouwen en het begeleiden van duurzame sloop- en demontage processen vanuit de BREEAM systematiek geeft mij de mogelijkheid om opdrachtgevers  te adviseren in het behalen van zijn/haar duurzaamheidambities waarbij als bijkomend voordeel veel besparingsmogelijkheden en een positief project- en bedrijfsimago kunnen worden gerealiseerd.